club@gym4u.pl    ul. Pułtuska 31
tel. 690 099 544    07-200 Wyszków
Wróć do listy

________________________________REGULAMIN KLUBU, RODO__________________________________

REGULAMIN

SIŁOWNIA-FITNESS CLUB „GYM4U”

 

 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”; a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

 1. Klienci

Klientem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może korzystać z usług klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 1. Ceny usług

Cennik usług świadczonych w klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości. W przypadku braku możliwości skorzystania z opłaconej wcześniej usługi klient otrzyma prawo do skorzystania z usługi w innym terminie, po ustaleniu z pracownikiem recepcji. Na żądanie klienta klubu wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.

 1. Prawa i obowiązki członka klubu.

Klient może korzystać z usług klubu w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków klubu, chyba, że w niniejszym regulaminie zastrzeżono inaczej.

 

Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach:

w dni powszednie 6.00-22.00, w soboty 8.00-18.00, niedziele 8.00-14.00

 

Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia oraz pierwszy dzień Nowego Roku.

 

Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia koniecznych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym klientów, poprzez rozmieszczenie stosownych informacji na recepcji.

 

W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, papierosów elektrycznych, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz innych niedozwolonych substancji. Zakazane jest przychodzenie w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

 

Klienci klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym klientom możliwości korzystania z usług klubu.

 

 

Klient klubu powinien korzystać z pomieszczeń i urządzeń klubu zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu lub wynikający ze stanowiska instrukcji bądź informacji kierownictwa lub pracownika klubu.

 

Klient, po przyjściu do klubu, jest zobowiązany niezwłocznie do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubrania przechowywane są w szafce zamkniętej na kluczyk.

 

W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.

 

Klient klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Osoby naruszające zasady porządku w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu klubu może po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu, odmówić klientowi wstępu do obiektu.

Te same zasady stosowane będą do klientów w sposób rażący lub uproszczony naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Rzeczy osobiste klientów powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez klub. Klub nie będzie ponosić odpowiedzialności za rzeczy klientów klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami. Rzeczy wartościowe klient powinien złożyć w depozycie w recepcji klubu.

 

Zakazuje się zostawiania odzieży i obuwia w pomieszczeniach na czas zamknięcia klubu.

 

Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia stanu zdrowia klienta klubu wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń lub nieprawidłowym korzystaniem z maszyn. Klienci klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 

Klient klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, w związku z korzystaniu z usług klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony. Poprzez zakup karnetu lub jednorazowego biletu wstępu klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Podsumowanie końcowe

Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości, poprzez wywieszenie ich treści w recepcji klubu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przypisy Kodeksu Cywilnego.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek, będzie Michał Deluga lub Domini Łada . Działający jako wspólnicy FITNESS CLUB GYM4U S.C. Michał Deluga, Dominik Łada ul. Pułtuska 31, 07-200 Wyszków.

 2. Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w programie do obsługi klubów fitness i przypisane do karnetu. Jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (karnet upoważnia do przebywania na terenie klubu, korzystania z sali i sprzętu sportowego oraz zajęć fitness)

 • weryfikacja Twojej tożsamości;

 • obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy;

 • zapewnia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe, które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

 

3. Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych- imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli nie podasz w/w danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

 

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Działamy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w związku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Administratora , a o wyniku rozpatrzenia poinformowany Ty lub osoba trzecia w przypadkach prawem przewidzianych (chyba, że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe.)

 

 1. Możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku, jeżeli zweryfikujesz iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

 2. W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

 3. Twoje uprawnienia do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie ( a nie wniesiesz o ich usuniecie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikację, czyli jeśli to prawnie uzasadnione.

 1. Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunku, gdy Twoje dane nie będą już mu potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.

 2. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 3. Twije dane osobowe i wizerunek podmiotem przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunku. Wskazujemy nadto, iż wypełnianiu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 4. Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania łączącej na umowy o świadczeniu usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 10 lat od daty wykonania umowy.

 5. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

 

(data i podpis klubowicza)

 

…..........................................................................